Biz barada

“Russiýada okamak ” -  Russiýada ýokary okuw jaýlaryny üstünlikli tamamlan kärdeşlerden ybarat. Biz Russiýada okamaga isleg bildirýän geljeki talyplara, gerekli maslahatlary we kömekleri berýäris.

Biziň maksadymyz: biziň geljekki talyplarymyzyň arzuwyny hasyl etmek, ýokary okuw jaýlarynda şulara meňzeş: medisina, inžinerçilik, programmist, ekonomika, awiasiýa, deňiz işleri, kanunçylyk, dag senagaty ýaly bilimleri Russiýanyň döwlet okuw jaýlarynda, MСI, WHO, GMС, UNESСO, UNIСEF taraplaýyn ykrar edilen uniwersitetlarynda okamaga kömek etmek.

Biz öz talyplarmyza okuwyň ahyrky ýyllaryna çenli: öz hünärini saýlap alyp okuwa başlan gününden, okuwuny gutaryp eline diplomyny alan günine çenli seredip kömek edyäris. Biziň häzirki öz hünärmenlerimiz geljekki talyplarymyza kömek etmäge we öz bilimleri bilen paýlaşmaga  taýýardyrlar.
Doly görnüşde
Berlen baha:
157234166193021579
Medisinany öwrenmek meniň arzuwymdy. Men Wolgograd şäherindäki lukmançylyk uniwersiteti bilen tanyş bolanymdan soň, men bu meniň üçin öz arzuwymy hasyl etmek üçin bir mümkinçilikdigine düşindim. Men şu okuwyň internet sahypasyna girip gyzyklananymda, olar meni ine şu kompaniýa ugrukdyrdylar “ (Russiýada okamak)”, bu kompaniýanyň kömegi bilen men maňa gerekli bolan ähli resminamalarymy okuwa tabşyryp okuwa girdim. Wolgograd şäherindäki lukmançylyk uniwersiteti – dünýäniň iň gowy lukmançylyk uniwersitetlarynyň sanawyna girýär.
Sanya Pillai
Mumbai, Maharashtra
HImanshu-Tatrari
Men we meniň maşgalam Indiýadan daşary başga ýurtlarda lukmançylyk uniwersitetlarynyň nyrhlary örän ýokarydyr diýip pikir etýärdik, ýöne biz ýalňyşypdyrys. Bu kompaniýanyň  işgärleri bize Russiýada ullakan mümkinçilikleriň bardygyna, nyrhlaryň elýeterlidigini görkezdi.
Himanshu Tatrari
Pithoragarh, Uttarakhand
Отзывы_студентов_Промекс_Рус
Meniň maşgalam meni öz ýurdumdan daşary başga yurtlara çykarmak hakynda köp pikirlerlendiler, ýöne kompaniýanyň işgärleri meniň maşgalam bilen gürleşip Russiýanyň howpsyz ýurtdygyna erkek bilen zenan üçin bu ýurtda kanunyň birdigine düşündirdiler. Men öz dostlaryma Russiya dõwletine bu  kompaniýanyň kömegi bilen nädip  gelenimi gürrüň berdim. We olaram meni diňlänlerinden soň, Russiýada okamaga isleg bildirdiler.
Kirty Priya
Bihar, India
Видео отзывы
Цветкова Марина
Редактируемый Вами текст
Александр Смирнов
Редактируемый Вами текст
Александр Смирнов
Редактируемый Вами текст
Подать заявку
Это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:
*
Это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
Это поле обязательно для заполнения
E-mail:
*
Это поле обязательно для заполнения
Комментарий:
*
Спасибо! Форма отправлена